God arbetsmiljö

Behöver du och och ditt företag hjälp med arbetsmiljöarbetet så har ni kommit helt rätt då HR Optimal har gedigna kunskaper inom arbetsmiljöområdet och stor erfarenhet av att arbeta med detta. Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som reglerar lagar, regler, föreskrifter o.s.v. som alla arbetsgivare oavsett antal anställda är skyldiga att följa. Men det primära skälet till att arbeta med och prioritera arbetsmiljöfrågorna måste vara att man som arbetsgivare har en önskan och en strävan att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö, både den fysiska och den organisatoriska och sociala, för medarbetarna så att de trivs, mår väl, känner sig engagerade och motiverade i sitt arbete, har goda relationer med kollegor och chefer o.s.v. Detta leder garanterat till högre prestation hos de allra flesta, som i sin tur generar en ökad produktivitet vilket alltid resulterar i en bättre lönsamhet i företaget. Och vem vill inte uppnå detta?

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön är något som alla arbetsgivare ska/bör göra, och en vägledning till vad detta arbete innebär finns att läsa om i föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Jag kan hjälpa dig och ditt företag att ta fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet helt och hållet anpassat efter er verksamhet och bransch och även hjälpa er att komma igång med arbetsmiljöarbetet praktiskt, både den fysiska likväl som den organisatoriska och sociala.

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA

Den 31 mars 2016 lanserade Arbetsmiljöverket nya föreskrifter som heter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och som av många förkortas till OSA . Bakgrunden till föreskrifterna var dels att sjukskrivningar p.g.a. psykisk ohälsa hade ökat lavinartat under många år där en av de vanligaste diagnoserna var/är ”akut stressreaktion” dels att kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatserna blivit vanligare de senaste åren vilket många gånger får katastrofala följder för de inblandade.

När en människa hamnar i en situation där man får en akut stressreaktion, beror det i de flesta fall inte enbart på arbetssituation utan det handlar även om hur vi lever våra liv utanför arbetet. I den värld vi lever så är vi människor utsatta för ett enormt informationsflöde dagligen genom olika sociala medier, som våra hjärnor egentligen inte skapta för att hantera, detta i kombination med en stressig arbetssituation och kanske även en stressig privat situation, speciellt för småbarnsföräldrar, gör att vissa till sist hamnar i ett läge där man blir sjuk.

Genom OSA har kraven på alla arbetsgivare förstärkts när det kommer till hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet mellan kollegor och chefer fungerar.

Det fanns tidigare separata föreskrifter om Kränkande särbehandling i arbetslivet men dessa har utgått och finns numera inkluderade i OSA-föreskrifterna. Arbetsmiljöverket förstärker kraven på hur arbetsgivare förebygger, hanterar och utreder fall av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Självmord p.g.a. kränkande särbehandling på arbetsplatser har nämligen också ökat de senaste åren. Behöver ni hjälp med att utreda ett fall av kränkande särbehandling på er arbetsplats läs mer om detta i avsnittet Faktaundersökning.

OSA-seminarium

HR Optimal erbjuder ett halvdagsseminarium om vad OSA innebär för dig som arbetsgivare samt vad och hur du kan komma igång och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Seminariet riktar sig till alla på företaget; chefer likväl som övriga medarbetare eftersom det berör alla, det kan  dock vara lämpligt att börja med cheferna.Tveka inte att kontakta mig för att ta en diskussion om på vilket sätt vi kan börja arbeta med OSA på ditt företag.

Implementera OSA

Behöver du och ditt företaget en resurs som hjälper er att ta fram policy, rutiner och riktlinjer inom OSA och sedan även implementera dessa i organisationen? Kontakt mig för mer info om hur vi kan lägga upp detta arbete.