Faktaundersökning

Faktaundersökning är en evidensbaserad utredningsmetod från Norge som används för att utreda anmälda fall av kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier av olika slag på arbetsplatsen. Metoden är utvecklad av två av Norges främsta mobbningsforskare, Ståle Einarsen och Helge Hoel, i samarbete med arbetsmiljöverket i Norge och arbetsmarknadens parter vilket gör den unik i sitt slag.

Suzanne Skoglöf har genomgått  utbildningen Faktaundersökning i Sverige och kan därmed titulera sig Diplomerad Faktaundersökare. Utbildningen arrangerades av Metodicum, utbildare var Ståle och Helge och den är anpassad efter svensk arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.

Stefan Blomberg, psykolog på Arbets- och miljömedicin i Linköping, är en av de främsta inom kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier i Sverige och han beskriver Faktaundersökning som metod  med orden ”Golden Standard” för att den ger rättssäkra och tillförlitliga utredningar. I november 2017 skrev Stefan ett blogginlägg om hans syn på seriösa och oseriösa konsulter som utreder kränkande särbehandling som du kan läsa via denna länk:

http://arbetsochmiljomedicin.se/ljugande-konsulter/

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 framgår att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka arbetsförhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling, se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras och som är kända av både chefer och medarbetare samt utredningar av kränkande särbehandling ska utföras av personer som har tillräcklig kompetens, har möjlighet att agera opartiskt och har de berördas förtroende. Utredningsmetoden Faktaundersökninge är uppbyggd på just detta sätt.

En professionellt och korrekt utförd utredning av kränkande särbehandling/mobbning/-trakasserier ska bl.a. uppfylla följande kriterier:

  • Den/de som utreder ska vara objektiv och opartisk vilket innebär att det inte får finnas någon relation mellan utredaren och någon av parterna.
  • Det råder konfidentialitet genom hela utredningsförfarandet så att endast personer som är involverade i fallet har tillgång till informationen.
  • Det råder dock inte anonymitet utan för att det ska bli en rättssäker utredning måste allas röster kunna göras hörda i utredningen och ges möjlighet till replikrätt d.v.s. att besvara/bemöta den andre partens anklagelser och ge sin version.

Har du frågor tveka inte att kontakta oss så bokar vi ett möte och går igenom vad just du behöver hjälp med.